תקנון האתר

זוהי גרסאת נסיון של האתר. בכל האמור ניתן כי יהיו שינויים תכופים וללא התראה מוקדמת או עידכון של פרטים אלה במהלך תקופת הניסיון

כללי

1. רוטסטוק בע"מ (חברה ביסוד) ("החברה") היא בעלת האתר שכתובתו www.rootstock.co.il ("האתר").
2. התקנון מסדיר את היחסים בין החברה לבין כל המשתמש באתר בכל דרך ופלטפורמה שהיא ("המשתמש"). החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את התקנון מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו.
3. השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפוף לתקנון האתר, והתחלת השימוש באתר ובתכניו תעיד על הסכמת המשתמש לאמור בתקנון. החברה שומרת לעצמה את הזכות לחסום את המשתמש משימוש באתר אם לא יעמוד בתנאי התקנון.
4. אם גילך קטן מ-18, אנא קרא את התקנון בעיון ובקפידה עם הוריך או אפוטרופוס אחר, ואם אינכם מסכימים לתקנון, כולו או חלקו, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה שהיא.
5. האתר אינו משמש כאתר מכירות והחברה לא תיחשב כמוכרת ו/או כמציעה למכירה מוצרים ו/או שירותים כלשהם של היצרנים המופיעים באתר למשתמשי האתר. כל התקשרות בין משתמש לצד שלישי אליו הגיע באמצעות האתר נעשית באופן ישיר בין המשתמש לצד השלישי והיא על אחריות המשתמש בלבד. לא תהיה לחברה כל אחריות על התקשרויות בין משתמשי האתר, לרבות היצרנים המציעים מוצריהם/שירותיהם באמצעות האתר. בכלל זאת, לא תהיה לחברה כל אחריות לגבי המוצרים/השירותים שמציעים צדדים שלישיים או מידע לגביהם המופיע באתר, לרבות לגבי ביצוע הובלה ומשלוחים של המוצרים/השירותים האמורים.
6. החברה מספקת באתר שירות סליקה לצורך ביצוע התשלומים בגין עסקאות המבוצעות באתר בעזרת חברת סליקה.
7. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובכל מקרה, חבותה ואחריותה של החברה, לא תהיה גבוהה מהסכומים ששולמו לה ע"י המשתמש.
8. משתמש היוזם רכישה קבוצתית יהיה האחראי הבלעדי להתקשרות מול היצרן ומול שאר המשתמשים. מבלי לגרוע מאחריותו של משתמש כאמור, אחראי יוזם רכישה קבוצתית לבצוע החלוקה של המוצרים/השירותים שהוזמנו באמצעותו לשאר המשתמשים.
9. האתר נועד לשימוש פרטי בלבד וכל שימוש מסחרי בו ללא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של החברה אסור.
10. בשימוש באתר ומסירת פרטי המשתמש, המשתמש מסכים כי החברה תוכל לשלוח אליו מעת לעת עדכונים ו/או חומרים פרסומיים אחרים באמצעות פרטיו, לרבות בדואר אלקטרוני ו/או באמצעות הודעות SMS.
11. משתמש אשר מוסר את פרטיו באתר מתחייב לספק מידע אמיתי, מדויק ונכון והחברה שומרת את זכויותיה לבטל או לסרב לספק שירותיה למשתמש, שעל פי שיקול דעתה הבלעדי, לא נהג כאמור בסעיף זה.
12. לחברה לא תהא כל אחריות לשימוש בלתי מורשה של כל צד שלישי בפרטי המשתמש.
13. השימוש באתר ובתכנים בו ניתן כפי שהוא (as is), ולא תהיה למשתמש כל טענה כלפי החברה בגין אופי השימוש ואיכותו.
14. החברה אינה מתחייבת ששירותי האתר יינתנו ללא הפסקות, ללא טעויות וללא בעיות אבטחה במקרה של תקלות או עדכוני חומרה, תוכנה, קווי ומערכות תקשורת אצל החברה או אצל מי מטעמה. החברה רשאית מעת לעת לסגור את האתר ולשנותו בכל דרך שהיא וללא הודעה מראש.
15. המשתמש באתר מתחייב שלא יעשה את אילו מהדברים הבאים:
15.1. לא יתחזה לאדם או לגוף אחר ולא יציג הצגה כוזבת של קשר לצד שלישי.
15.2. לא יגרום להעברת וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר המתוכנן לפגוע או להגביל את השימוש באתר או בקניין החברה.
15.3. לא יפיץ "דואר זבל" (spam).
15.4. לא יעשה כל שימוש בלתי סביר באתר, ובכלל זה: לא ישנה, יעתיק, ישאב מידע, ייתן רישיון משנה, יתרגם, ימכור, או יבצע הנדסה חוזרת של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, לרבות בסיס המידע והחומרה והתוכנה שבבסיס האתר; לא יעשה שימוש בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר או לאתר מידע באתר או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד שבבסיס האתר; לא יעשה שימוש באתר כדי להתחקות אחר אחֵר או להטרידו בכל דרך שהיא; ולא יאסוף או יאגור מידע אישי על משתמשים באתר לעל מטרה שהיא.
15.5. לא יציב את האתר או כל חלק ממנו באתר אחר בכל דרך שהיא, לרבות במסגרת (frame) ו/או כחלק מהאתר האחר (mirror), ללא הסכמה מראש ובכתב מהחברה.
15.6. לא יפגע בכל דרך שהיא בזכויות קניין רוחני באתר.
15.7. לא יפריע בכל דרך לשימוש של אחרים באתר.

תכנים

16. באתר מתפרסמים הן תכנים שמקורם במשתמשי האתר (יצרנים ורוכשים) והן תכנים שמקורם בחברה.
17. החברה אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים ו/או לזמינות השירותים או המוצרים המופיעים באתר ו/או באתרים מקושרים, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המכשירים בעזרתם המשתמשים עושים שימוש באתר. האחריות על תכנים שמקורם במשתמשי האתר או היצרנים המציגים בו את מוצריהם/שירותיהם, היא על אותם המשתמשים או היצרנים בהתאמה. כל הסתמכות של המשתמש על התכנים נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.
18. למען הסר ספק, מובהר ומוסכם בזה כי אין לפרש את הצגת התכנים באתר כהצעה להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד או הסכמה או מתן חסות של החברה, במפורש או מכללא לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי היצרנים ו/או מפרסמים באתר. התכנים המופיעים באתר נועדו לספק מידע בלבד.
19. על משתמש המעלה/מעביר תכנים לחברה ו/או לאתר חלה האחריות המלאה והבלעדית לתוכן ועליו להימנע מ:
19.1. תכנים בלתי חוקיים ו/או תכנים העשויים לעודד פעילות בלתי חוקית;
19.2. תכנים העלולים לפגוע בחברה, באתר או בצד שלישי, ובכלל זאת פגיעה בפרטיות, בזכויות קניין רוחני, בשם טוב ובמוניטין.
19.3. תכנים העלולים לפגוע ברגשות הציבור, לרבות כל תוכן בעל אופי מעליב, משמיץ, טורדני או פוגעני העלול לפגוע ברגשות הציבור;
19.4. תכנים העלולים להטעות ו/או שקריים;
19.5. תכנים שאינם רלוונטיים לשימוש באתר.
20. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לסרב לפרסום תכנים אשר עלולים להפר אילו מתנאי הסכם זה, והיא רשאית למחוק את תכנים בכל עת.
21. כאמור בסעיפים ‏5 ו-‏8 לעיל, כל עסקה שתעשה בעקבות תכנים המופיעים באתר אינה כוללת את החברה כצד בעסקה, ותסוכם ישירות בין המשתמש לבין היצרן הרלוונטי. החברה לא נושאת באחריות לשירותים ולמוצרים המופיעים באתר ולא בקשר למוצרים או שירותים המסופקים בעקבות תכנים המופיעים בעסקה, והיא לא תיקח חלק במחלוקות שיתעוררו בין הצדדים לעסקה. היה והחברה ו/או מי מטעמה ינסו מרצונם הטוב ולפנים משורת הדין לסייע בפתרון מחלוקות כאמור, סיוע זה לא יטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או מי מטעמה.
22. תכנים המופיעים באתר הינם קניינה של החברה או צד שלישי, אלא אם נאמר בהם אחרת, ולפיכך אין לעשות בהם שימוש הפוגע בחברה או בצד השלישי.

פרטיות

23. מדיניות הפרטיות חלה על פרטים שנמסרו על ידי המשתמשים בזמן השימוש באתר, ועל מידע שנאסף לגבי המשתמשים בזמן השימוש באתר ("מידע לגבי המשתמשים").
24. החברה רשאית להשתמש במידע לגבי המשתמשים לצורך האתר ולצורך עסקיה בלבד.
24.1 החברה אינה רשאית להשתמש בפרטי האשראי של המשתמשים למעט חיוב עבור ההזמנה שנעשתה על ידיהם בלבד, וזאת בעזרת חברת סליקה צד שלישי, Z-Credit (להלן: "חברת הסליקה").
24.2 החברה אינה מחזיקה ואינה שומרת פרטי כרטיסי אשראי במאגרי החברה. לרבות "כרטיסי אשראי שמורים", החברה תשמור במאגריה אך ורק טוקן ("מזהה יחודי"), ולעולם לא את פרטי האשראי כפי שמופיעים בפרטי הכרטיס, אלא ישמרו הפרטים באופן מאובטח על-פי דין ובהתאם להנחיות על-ידי חברת הסליקה בלבד, ובאחריותה הבלעדית. 25. בשימוש באתר ומסירת פרטי המשתמש, המשתמש מסכים ומאשר לחברה לשמור במאגרים את הפרטים שמסר ומידע שיצטבר לגביו, ולעשות בו שימוש כאמור. החברה תהא רשאית לעשות שימוש במאגר המידע של פרטי המשתמש בהתאם להוראות הדין.
26. החברה לא תהיה אחראית לשימוש במידע אודות המשתמש שהתקבל שלא על ידה ו/או שקבלתו אינה בשליטתה.
27. החברה תהא רשאית למסור את פרטי המשתמש, למעט פרטי אשראי אשר אינם נשמרים במאגרי החברה, לצדדים שלישיים באישור המשתמש, או במקרים בהם היא תמצא, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי פעולות המשתמש באתר מפרות את תקנון האתר, או נעשות לשם ביצוע פעולה בלתי-חוקית או תרמית מכל סוג שהוא, או לפי צו שיפוטי ו/או חוק ו/או אם החברה תעמוד בפני איום בנקיטת צעדים משפטיים נגדה בגין פעולות המשתמש באתר. החברה תהיה רשאית למסור את פרטי המשתמש לצד הטוען שנפגע מפעולותיו או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.
28. למרות מאמצי החברה לאבטח את שירותיה, אין באפשרותה להתחייב בפני המשתמשים כי לא תתאפשר חדירה בלתי חוקית למאגרי המידע שלה.
29. בשימוש באתר המשתמש מסכים שהחברה תשתיל קבצי "Cookie" על המכשיר בעזרתו הוא משתמש באתר, ולעשות במידע שבקבצים אלה שימוש, כנהוג באתרי אינטרנט אחרים.

אחריות

30. רוטסטוק מתחייבת להעביר למוכר הזמנה לפי דרישת המזמין (הלקוח) ובמידה וישנה כל בעיה טכנית, לרבות כל הלנה לגבי חיוב אשראי, חוסר התאמה בין מוצר ותיאורו, חוסרים או פגמים עבור הזמנה, רשאי הלקוח לפנות לרוטסטוק לשם בירור. לרבות מקרים בהם ישנם חילוקי דעות בין מוכר באתר ובין הלקוח, בהתקשרות המתועדת באתר בעמוד "האזור האישי" תת-עמוד "יש לי שאלה", ובמידה והצדדים לא יגיעו לפשרה במסגרת ההתקשרות, רוטסטוק שומרת את הזכות למציאת פשרה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לרבות פיצוי הלקוח עד סכום הקניה, ביטול העסקה או חלק ממנה.
30.1 בכל מקרה, ומבלי לגרוע מהרשום בסעיף הקודם, חלק מהמידע בדבר המוצרים המוצעים למכירה באתר רוטסטוק, לרבות מחירם, מקבלת רוטסטוק מיצרני המוצרים והיא מזינה אותו אל האתר כפי שהוא (AS IS). רוטסטוק אינה בודקת את מהימנות המידע, שלמותו, דיוקו או התאמתו לתכונות המוצרים בפועל, והיא לא תישא באחריות לכל אי-התאמה, חוסר, הטעיה או טעות הכלולים במידע או בקשר לטיבם או התאמתם לצורכיכם או לתיאורם.
31. כל התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. ייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המוצר בתמונה לבין מראהו במציאות, בין השאר בגלל העובדה שהתמונות מוצגות לנגד עיניכם על גבי מסך המחשב.רוטסטוק אינה מתחייבת שהמוצרים המוצעים למכירה באתר רוטסטוק יהלמו את צורכיכם ודרישותיכם. האחריות לבדוק את התאמת המוצרים לצורכיכם חלה תמיד עליכם, גם אם לשם ביצוע הרכישה נעזרת במנגנוני החיפוש המצויים באתר רוטסטוק.
32. אחריות לכל נזק שאינו תלוי בחברה, שייגרם במישרין או בעקיפין בשל איחור באספקה, או כתוצאה מכך שהמוצרים אשר סופקו היו פגומים, מקולקלים או לא תקינים באחריות המוכר - אלא אם כן ארע הפגם בשל רשלנות רבתי מצידה של החברה. במקרה זה תהיה אחריות החברה מוגבלת לסכום השווה למחיר המוצר.
33. השירות באתר רוטסטוק ניתן לשימוש כפי שהוא (AS IS). לא תהיה לכם כל טענה, תביעה או דרישה כלפי רוטסטוק ו/או מי מטעמה בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצורכיכם ולדרישותיכם.
34. רוטסטוק עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של אתר רוטסטוק. יחד עם זאת, רוטסטוק אינה מתחייבת שהשירות באתר רוטסטוק לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית, נזקים, קלקולים, תקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת.
35. במסגרת הביקור באתר רוטסטוק יוצג בפניכם מידע מסחרי-פרסומי. מקורו של מידע כאמור יכול שיהיה מטעם רוטסטוק ויכול שיהיה מצדדים שלישיים. במקרים בהם מקורו של מידע זה יהא מצדדים שלישיים, רוטסטוק אינה יכולה לערוב לאמינות ולדיוק המידע האמור, לפיכך לא תוכלו לבוא לרוטסטוק ו/או מי מטעמה בכל טענה, דרישה או תביעה בגין אובדן, הפסד או נזק ישירים או עקיפים הנובעים מהסתמכות או שימוש במידע הניתן באמצעות רוטסטוק באתר רוטסטוק ואשר מקורו מצדדים שלישיים.
36. רוטסטוק לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לכם כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע שמופיע בשירותים, שמפעילים צדדים שלישיים ואשר אליהם תגיע באמצעות קישורים מרוטסטוק או בעקבות ביקורכם באתר.

ביטול עסקה על ידי משתמש הקצה

37. ביטול רכישה יעשה באמצעות פניה דרך מסך שירות הלקוחות או באמצעות הדואר או באמצעות פקס או באמצאות תקשורת אלקטרונית (כדוגמת דואר אלקטרוני), יכלול את פרטי הרוכש כולל מספר תעודת זהות ואת פרטי הרכישה, ויחולו עליו התנאים המפורטים בסעיף זה.
38. בכל הקשור לביטול עסקת מכר מרחוק מול רוטסטוק על ידי משתמש הקצה הרי שיחול חוק הגנת הצרכן התשמ'א-1981 ('חוק הגנת הצרכן').
39. הנך רשאי לבטל עסקת מכר מרחוק בהודעה בכתב כמפורט להלן:
40. בנכס (מוצרים) - מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את פרטי העסקה האמורים בחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם.
41. בשירות – בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את פרטי העסקה האמורים בחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם, כמפורט להלן: בעסקה מתמשכת - בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת - בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
42. בוטלה עסקה מתמשכת, שהוחל במתן השירות לפיה, ישלם הצרכן את התמורה היחסית בעד השירות שניתן לו.
43. תוצאות ביטול העסקה יהיו כמפורט בחוק הגנת הצרכן.
44. זכות ביטול עסקת מכר מרחוק אינה כאשר מוצר שהוא מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ'ה-1995; טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה; טובין הניתנים להעתקה שכפול והקלטה לאחר פתיחת אריזתם המקורי.
45. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי רוטסטוק ואם סופק לך המוצר - תתבקש להעמיד את המוצר לרשות המוכר במקום שבו נמסר לך הנכס ולהודיע לו על כך.

משלוח

46. המחירים המוצגים באתר ע"י בית העסק חייבים להיות מדויקים וכוללים מע"מ כדין. בית העסק רשאי לגבות דמי משלוח ומסירה בתעריפים סבירים. על דמי המשלוח להופיע באתר בצורה ברורה. לא ניתן לשנות את מחיר המכירה של המוצר לאחר ביצוע מכירה על מנת שלא לפגוע בצרכן ובאמינות האתר. משלוחים חייבים להגיע ללקוח עד 10 ימי עסקים.

קניין רוחני

47. כל דפי האתר ותוכניהם הם רכושה הבלעדי של החברה ולא יינתנו בהם זכויות כל שהן ללא רשות מפורשת מהחברה בכתב. אין להעתיק או לפרסם את דפי האתר במלואם או בחלקם ו/או לעשות בהם או בתוכניהם שתוכם שימוש כלשהו ללא הסכמה מפורשת מהחברה בכתב.
48. זכויות היוצרים באתר, ברעיון שבבסיסו, בתכניו, בעיצוב, בסימנים המסחריים שבו ובכל דבר אחר באתר הזכאי להגנת זכויות יוצרים הם בבעלותה הבלעדית של החברה.
49. העלאת/העברת תכנים לאתר מהווה הסכמתך להמחות באופן בלתי חוזר לחברה את כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים, לרבות זכויות היוצרים, ולהרשות לה שימוש בלתי מוגבל בזמן או במקום וללא תמורה, לעשות כל שימוש בתכנים לרבות העתקה, הפצה, שיווק, מכירה, עיבוד ועריכה, תרגום, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ובכל מדיה שהיא לרבות בדברי דפוס, אמצעי תקשורת דיגיטליים, ואתרי אינטרנט אחרים. לא תהא למעלה/מעביר התכנים כל דרישה כלפי החברה בקשר לשימוש האמור, והוא לא יהיה זכאי לכל תמורה בגין שימוש בתכנים כאמור.
50. בהמשך לאמור בסעיף לעיל, משתמש המעלה/מעביר תכנים לאתר מתחייב כי הוא בעל מלוא הזכויות בהם, לרבות זכויות יוצרים וזכויות מוסריות, וכי אין בפרסום התכנים משום פגיעה בזכות כלשהי של צדדים שלישיים, לרבות על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ו/או חוק זכויות יוצרים התשס"ח-2007 ו/או חוק איסור לשון הרע התשכ"ה- 1965 ו/או כל חוק אחר.

שיפוי

51. המשתמש מתחייב לשפות את החברה ומי מטעמה בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אובדן רווח, או כל הוצאה שייגרמו להם, לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט, עקב הפרת התקנון ו/או הפרת החוק על ידי המשתמש ו/או תביעה ו/או דרישת צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שהעלה/העביר המשתמש ו/או כתוצאה מקישורים שביצע לאתר אחר.

שונות

52. התקנון הוא בנוסף לכל הוראות אחרות המצויות באתר, ובמקרה של אי התאמה התקנון יגבר.
53. על תנאי שימוש אלו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה ולשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו
54. אין ביכולת החברה להתאים את שירותיה ואת התקנון לחוקי כל מדינה ומדינה בעולם. על המשתמש שהוא תושב או אזרח או שוהה במדינה זרה האחריות לבחון ולבדוק האם השירות הניתן באתר תואם גם את חוקי המדינה הזרה, והוא ישא לבדו באחריות על כל הפרת דין של מדינה זרה באם תתבצע כתוצאה משימוש בשירותי החברה.